Política de Compliance Fiscal

Control de Versions

VersióDescripció de canvisData de revisióAprovat perData d’aprovació
1Aprovació primera versióComitè Ètic i de compliment
Consell d’Administració
02-05-2024
03-05-2024

1. Introducció

És voluntat del Consell d’Administració i de l’Alta Direcció de GRUP JULIÀ el disposar d’una política de prevenció de riscos per incompliments fiscals i mitjançant la qual es fixi l’estratègia fiscal de JULIA INTERNACIONAL, S.L. i les societats en les quals aquesta ostenti una participació majoritària (d’ara endavant, denominades conjuntament GRUP JULIÀ o la Companyia, indistintament).

Dins del marc del Sistema de Gestió de Compliance Penal i Tributari de GRUP JULIÀ (d’ara endavant, SGCPT), per a donar compliment a la legislació aplicable, així com a les directrius establertes en la norma UNE 19602/2019 de sistemes de gestió de Compliance tributari (d’ara endavant, UNEIX 19602), el Responsable de l’Àrea Fiscal en col·laboració amb el Comitè d’Ètica i Compliment, ha elaborat aquesta Política Fiscal Corporativa (d’ara endavant, “Política de Compliance Fiscal”) que és aprovada pel Consell d’Administració de GRUP JULIÀ.

La present Política recull de manera expressa el compromís general del Grup de complir amb la normativa fiscal a Espanya i en la resta dels països amb els quals la companyia opera. També l’objectiu i compromís de desenvolupar les més *optimas pràctiques en aquesta matèria i mantenir una relació adequada amb l’Administració Fiscal corresponent, sent responsabilitat dels Consellers, Directius i empleats complir amb aquest compromís, així com tots aquells tercers que interactuin amb el GRUP JULIÀ.

2. Àmbit d’aplicació

La present Política de Compliance Fiscal és aplicable a GRUP JULIÀ, en general, així com a les diferents societats que ho conformen:

SociedadNIFDomicili Social
EUROWAYS, S.L.B58606062C/ Pablo Iglesias 84, L’Hospitalet de Llobregat, 08908  Barcelona
AUTOCARES JULIÀ, S.L.O.B08095390C/ Pablo Iglesias 84, L’Hospitalet de Llobregat, 08908  Barcelona
JULIÀ TRAVEL, S.L.O.B29045895C/ Puerto de Used, 20
28031 Madrid
INMOBILIARIA DUCH, S.L.O.B08104705C/ Pablo Iglesias 84, L’Hospitalet de Llobregat, 08908  Barcelona
KAUTRAS, S.L.B63026330C/ Pablo Iglesias 84, L’Hospitalet de Llobregat, 08908  Barcelona
CAMPANEVADO, S.L.O.B78342029C/ Puerto de Used, 20
28031 Madrid
MED TRAVEL VENTURES, S.L.B66627605Passeig Joan de Borbó 103,
Port Marina Vela Local 5 – 08039 Barcelona

3. Objectius de la política

La Política de Compliance Fiscal de GRUP JULIÀ, persegueix la consecució dels següents objectius sense menyscapte d’una gestió empresarial eficient: 

 • Crear una cultura de Compliance Fiscal.
 • Transmetre a tots els membres del Grup (Consellers, Directius i resta d’empleats), així com a tercers que es relacionen amb ell, el missatge rotund i veraç que GRUP JULIÀ s’oposa a la comissió de qualsevol infracció tributària o acte il·lícit i que vela perquè el desenvolupament de la seva activitat fiscal estigui basada en el respecte de la Llei, en la promoció i defensa dels valors que emanen del Codi Ètic i, en particular, en el compliment de la normativa tributària en totes la seva formes, amb la finalitat de preservar la imatge i valors del Grup.
 • Reforçar el compromís, ja existent, de treballar pel respecte a la normativa fiscal i de mantenir una conducta de tolerància zero davant incompliment de qualsevol índole.
 • Complir amb els requisits legals i reglamentaris que s’estableixin amb la finalitat d’obtenir una millora contínua del SGCPT, així com atendre les recomanacions emanades de la Norma UNE 19602.
 • Evitar qualsevol tipus de sanció tributària que pogués imposar-se a alguna de les societats del Grup, així com les pèrdues econòmiques o mal reputacional que aquestes poguessin implicar a GRUP JULIÀ.
 • Establir els mecanismes necessaris per a garantir que les persones incloses en el seu àmbit d’aplicació coneixen les conductes potencialment delictives, recollint-se així mateix un sistema disciplinari davant les actuacions contràries a la normativa, conforme al que es preveu en el conveni col·lectiu de referència.
 • L’existència d’un compromís clar en l’organització de millora contínua del marc de control. 

En definitiva, l’objectiu principal de GRUP JULIÀ mitjançant l’aprovació d’aquesta Política de Compliance Fiscal i la implantació de la seva SGCPT consisteix a vigilar i supervisar aquelles situacions potencialment generadores de riscos tributaris que poguessin sorgir en el seu àmbit d’actuació, minimitzant la possibilitat d’incórrer en qualsevol tipus de responsabilitat (penal, mercantil o fiscal) per la comissió d’alguna infracció o incompliment d’índole tributari.

4. Principis d’actuació

Les actuacions de GRUP JULIÀ concernents a la gestió dels assumptes fiscals es regiran conforme als següents principis d’actuació:

 • El fidel compliment de la normativa fiscal per part de GRUP JULIÀ i, en conseqüència, per totes les persones que intervenen no sols en la gestió fiscal, sinó també en la realització d’operacions amb impacte fiscal.
 • En línia amb l’apartat anterior, el GRUP JULIÀ vetllarà pel compliment dins del termini i en la forma escaient de les seves obligacions fiscals, presentant els seus impostos de manera adequada amb tota la informació rellevant i d’acord amb la normativa aplicable.
 • L’avaluació de l’impacte de qualsevol novetat o modificació de l’entorn fiscal en les operacions de les societats del GRUP JULIÀ.
 • L’adopció de decisions en matèria tributària per part de GRUP JULIÀ sobre la base d’una interpretació raonable de la normativa aplicable.
 • La informació als òrgans d’administració de les societats que componen GRUP JULIÀ, sobre les principals implicacions fiscals de les operacions o assumptes que se sotmetin a la seva aprovació, quan constitueixin un factor rellevant per a formar la seva voluntat.
 • L’establiment de mecanismes necessaris per a analitzar, previ a la seva aprovació, les implicacions fiscals de qualsevol tipus d’inversió, operació societària, signatura de contractes o altres actuacions que poguessin tenir implicacions en matèria fiscal.                                                                        
 • La implantació de procediments per a assegurar l’existència d’un sistema de detecció, reducció i gestió de riscos fiscals eficaç i complet, que compti amb els mecanismes adequats per a controlar i prevenir possibles incompliments del GRUP JULIÀ en el seu àmbit (això és, el SGCPT).
 • La integració i coordinació del conjunt d’actuacions necessàries per a prevenir i combatre la comissió d’infraccions tributàries per qualsevol professional de la societat o de qualsevol altra companyia que es relacioni amb aquest, en la seva activitat conjunta.
 • La potenciació d’una relació amb les autoritats en matèria tributària basada en el respecte a la llei, la lleialtat, la confiança, la professionalitat, la col·laboració, la reciprocitat i la bona fe, sense perjudici de les legítimes controvèrsies que, respectant els principis anteriors i en defensa de l’interès social, puguin generar-se amb aquestes autoritats entorn de la interpretació de les normes aplicables.
 • La minoració de conflictes derivats de la interpretació de la normativa aplicable, mitjançant l’ús d’instruments establerts a aquest efecte pels ordenaments tributaris.
 • Generar un entorn de transparència, integrant els diferents sistemes desenvolupats per a la prevenció d’irregularitats, infraccions tributàries, etc., i mantenint els canals adequats per a afavorir la comunicació de possibles irregularitats.
 • Assegurar que els òrgans encarregats de supervisar i controlar l’aplicació de la Política de Compliance Fiscal i del SGCPT compten amb els recursos, l’autonomia i l’autoritat i independència suficient per a vigilar el funcionament i el compliment de manera eficaç i proactiva, sense perjudici de les responsabilitats que corresponguin a altres òrgans i direccions del Grup, i si és el cas, als òrgans d’administració i direcció de les societats que desenvolupen els negocis del GRUP JULIÀ.

5. Estratègia tributària

L’estratègia tributària del GRUP JULIÀ es regeix per les següents directrius:

 • Complir amb la normativa fiscal vigent, adoptant en tot moment una interpretació raonable de la mateixa i en estreta vinculació amb la seva activitat.
 • Evitar l’ús d’estructures de caràcter opac amb finalitats tributàries, entenent-se per aquelles en les quals, mitjançant la interposició de societats instrumentals localitzades en paradisos fiscals o territoris no cooperants amb les Autoritats Fiscals, estiguin destinades a impedir el coneixement per part d’aquestes del responsable final de les activitats o el titular últim dels béns o drets implicats.
 • Evitar interpretacions tendents a una planificació fiscal agressiva, així com l’ús d’estructures artificioses i opaques, amb la finalitat de reduir la càrrega tributària.
 • Evitar operar a través de paradisos fiscals i territoris no cooperants amb la Unió Europea amb els quals Espanya no hagi subscrit un conveni per a evitar la doble imposició. I, en cas que GRUP JULIÀ es veiés obligat a això, realitzar una anàlisi detallada dels riscos tributaris inherents.
 • Promoure una relació de plena col·laboració amb les Administracions Tributàries, basada en els principis de transparència, bona fe i confiança mútua.
 • Col·laborar amb les Autoritats Fiscals competents en la detecció i la cerca de solucions respecte d’aquelles pràctiques fiscals fraudulentes que puguin desenvolupar-se en els mercats en els quals GRUP JULIÀ sigui present, per a erradicar les ja existents i prevenir la seva extensió.
 • Subministrar diligentment la informació sol·licitada per les Autoritats Fiscals, de manera veraç, en termini i amb l’abast degut.

6. Comunicació de conductes i sistemes disciplinari

6.1 Comunicació de conductes

L’eficàcia del SGCPT de GRUP JULIÀ i de la present Política de Compliance Fiscal requereix comptar amb un canal de comunicació a través del qual es poden realitzar consultes al Comitè d’Ètica i Compliment sobre la interpretació del Codi Ètic o comunicar una possible vulneració o incompliment del Codi Ètic, de la Política de *Compliance Fiscal o de la resta de normativa interna, processos i controls que conformen el SGCPT, així com altres pràctiques delictives o irregulars.

Per tant, s’estableix l’obligació a tots els membres del Grup d’informar dels possibles riscos i incompliments anteriorment referits per mitjà del Canal Ètic i de Denúncies creat a aquest efecte.

El Canal Ètic i de Denúncies és el següent: https://grupojulia.integrityline.com

El Canal Ètic i de Denúncies és gestionat pel Responsable del Canal Ètic i de Denúncies juntament amb el Comitè d’Ètica i Compliment, garantint-se que no es prendran represàlies, discriminacions o sancions respecte de les persones que posin en coneixement qualsevol incompliment il·lícit o irregular de bona fe.

Les dades personals recopilades a través del Canal Ètic i de Denúncies són tractats pel Responsable del Tractament de dades personals en GRUP JULIÀ. Les dades es conserven de manera limitada en el temps per a recerques internes i poden ser compartits confidencialment amb tercers relacionats amb la recerca. En casos de transferència internacional, es garanteix la protecció de les dades segons normatives europees. Els membres poden exercir els seus drets de protecció de dades i presentar reclamacions.

A més, determinats tercers (entre altres, clients, proveïdors i altres comercials) tenen accés al Canal Ètic i de Denúncies de GRUP JULIÀ per a comunicar els riscos, incompliments i comportaments anteriorment referits dels quals puguin tenir coneixement.

6.2 Conseqüències de l’incompliment

Tots els membres del Grup són responsables de comprendre, observar i aplicar el que s’estableix en la present Política de Compliance Fiscal.

Per tant, tota actuació contrària a les disposicions de la present Política de Compliance Fiscal que derivin en un incompliment en l’àmbit tributari o de Compliance, podrà ser sancionada de conformitat amb el que s’estableix en els procediments interns, la legislació aplicable o en el règim sancionador corresponent. S’imposaran mesures disciplinàries per a corregir les infraccions detectades en funció de la gravetat d’aquestes.

Les mesures que s’adoptin des d’una perspectiva laboral seran respectuoses amb la normativa aplicable, sense que per això perdin contundència o proporcionalitat amb la gravetat dels fets dels quals portin causa, informant si escau els representants legals dels treballadors.

7. Pautes d’implementació

GRUP JULIÀ implementa els mecanismes de control i procura els recursos necessaris per a l’efectiu empleno de la normativa tributària i d’aquesta Política de Compliance Fiscal, assegurant que totes les persones involucrades en la pràctica fiscal tinguin la capacitació tècnica suficient i proporcionada al seu grau de responsabilitat, així com independència en la seva actuació.

En compliment de l’anterior, GRUP JULIÀ disposa en la seva estructura organitzativa d’una Àrea Fiscal formada actualment per dues persones, unitat funcional amb dependència directa del Departament Financer, la qual pot, si ho considera convenient en qualsevol moment, recórrer a assessories o consultories externes.

El Grup compta amb una estructura sòlida de verificació i control de les actuacions amb incidència fiscal. L’Àrea Fiscal està degudament equipada amb els recursos necessaris per a gestionar les declaracions d’impostos pertinents per a GRUP JULIÀ, a més de comptar amb la capacitat per a adaptar-se als canvis legislatius vigents. Els responsables de l’Àrea Fiscal realitzen un minuciós monitoratge dels possibles riscos fiscals que podrien afectar el Grup, implementant mesures preventives per a evitar la seva ocurrència i mitigar els seus efectes en cas que es materialitzin.

Així mateix, es compta amb l’assessoria d’experts externs en temes fiscals, comptables i laborals, la qual cosa brinda un suport addicional en la presa de decisions i la gestió de la Política de Compliance Fiscal. GRUP JULIÀ canalitza qualsevol incertesa o consulta en matèria fiscal cap a aquests assessors externs, i es duen a terme revisions externes de les declaracions fiscals, decisions fiscals i actualitzacions normatives dins del Grup.

A més d’aquesta assessoria externa, tant el Departament de Comptabilitat com el de Recursos Humans compten amb una segona línia de control externa per a aquelles decisions que puguin tenir repercussions fiscals per al Grup. Això assegura una supervisió independent i exhaustiva de les activitats financeres i de recursos humans, garantint un compliment normatiu i la minimització de riscos fiscals.

L’Àrea Fiscal té l’obligació de reportar davant el Consell d’Administració les modificacions internes que poden afectar de manera significativa al Grup i ha d’estar assegurant de manera periòdica que les polítiques fiscals són traslladades tant als membres que formen part del propi GRUP JULIÀ com als tercers que es relacionen amb aquest.  

El responsable de l’Àrea Fiscal forma part del Comitè d’Ètica i Compliment, que és l’òrgan col·legiat responsable de supervisar la implantació del SGCPT, de procurar que el seu contingut és adequat i de promoure el seu compliment, designat pel Consell d’Administració, amb poders autònoms d’iniciativa i control per a la supervisió del funcionament i del compliment del SGCPT. Aquest Comitè també és l’encarregat de la gestió del Canal Ètic i de Denúncies i dels procediments de recerca interna.

Així mateix, els membres de l’Àrea Fiscal s’encarregaran de prestar assessorament en matèria fiscal a les diferents Àrees i Departaments afectats. Especialment, identificarà, assessorarà i reportarà els riscos de rebre sancions i pèrdues financeres i de reputació per incompliment.

El Departament Financer i la Direcció, en el marc de la seva funció de supervisió de l’eficàcia del control intern i els sistemes de gestió de riscos, així com de l’elaboració i la integritat de la informació financera, rebrà informació de l’Àrea Fiscal, almenys anualment i en ocasió del tancament de comptes, de les polítiques fiscals rellevants seguides en l’exercici. D’altra banda, rebrà també informació, en cas d’ocurrència de fets rellevants o de modificacions en la normativa fiscal que afectin l’activitat i puguin suposar una pèrdua econòmica per a l’entitat. Així mateix, donarà compte d’això als òrgans socials en la mesura en què correspongui d’acord amb les seves atribucions. El Consell d’Administració determina la política de control i gestió de riscos, aprova les inversions o operacions que, ja sigui per la seva elevada quantia o pels seus especials característiques, tinguin especial risc fiscal, també determina l’estratègia fiscal de GRUP JULIÀ.

A l’empara d’aquestes responsabilitats, el Consell d’Administració, a través del seu President, Conseller Delegat, els seus Directius i, especialment a través de l’Àrea Fiscal, impulsa el seguiment dels principis i bones pràctiques tributàries.

Les funcions de supervisió del funcionament i eficàcia del SGCPT de GRUP JULIÀ s’assignen al Comitè d’Ètica i Compliment, funcions que ja formen part del seu àmbit de responsabilitat de supervisió del programa de *Compliance general i que desenvoluparà de manera independent i permanent.

L’Àrea Fiscal vela per l’adequat compliment de la present Política de Compliance Fiscal mitjançant l’establiment dels mecanismes i normes de control internes necessàries, informant d’això al Consell d’Administració. Sense perjudici de la informació que a cada moment pugui ser transmesa al Consell d’Administració de GRUP JULIÀ, aquest òrgan podrà requerir a l’Àrea Fiscal en qualsevol moment per a la seva informació o assessorament precisos per a la presa de decisions.

L’Àrea Fiscal té encomanades entre altres funcions:

 • Verificar el compliment de la Política de Compliance Fiscal del GRUP JULIÀ, i altres polítiques internes en matèria tributària.
 • Detectar, analitzar i realitzar el seguiment dels riscos i contingències fiscals.
 • La planificació fiscal de les inversions i desinversions efectuades per GRUP JULIÀ, recomanant la utilització d’estructures adequades i òptimes.
 • Impartir formació als empleats sobre qüestions tributàries, així com sobre el Sistema de Control i Gestió de Riscos Fiscals.
 • Adoptar les pertinents mesures, implantació de sistemes i automatismes que incrementin la seguretat i l’eficiència en la consecució dels objectius fixats.
 • Atendre i/o assessorar quant a les reclamacions o comentaris rebuts per via directa o a través dels canals de comunicació d’incompliments (Canal ètic) i de resolució de consultes relatives al Sistema de Gestió i Control de Riscos Fiscals del grup.

8. Difusió i comunicació

Correspon al Comitè d’Ètica i Compliment juntament amb l’Àrea Fiscal de GRUP JULIÀ assegurar l’efectiva difusió d’aquesta Política de Compliance Fiscal i posar la mateixa en coneixement dels empleats o qualsevol part interessada, així com les modificacions que, si és el cas, fossin acordades.

En aquest sentit, es realitzen actuacions de difusió i formació en matèria de prevenció de riscos fiscals dirigida exclusivament a formar als integrants del Grup i a difondre la present Política.

Addicionalment, tal com s’estableix en la norma UNE 19602, es posa a la disposició de tercers la Política de Compliance Fiscal del Grup a través de la pàgina web juntament amb una altra informació rellevant com pot ser el Codi Ètic.

9. Control del seu compliment

L’efectivitat del compliment de la present Política exigeix un adequat model de control. El Control fiscal es configura de la manera següent:

 • Les societats de GRUP JULIÀ queden obligades a reportar de manera anual al Departament Financer la seva situació fiscal juntament amb la resta de les obligacions a les quals es troben subjectes de notificar.
 • Els controls per a la gestió del risc fiscal es troben subjectes al cicle anual de revisió de les àrees de control intern amb la finalitat d’avaluar la seva idoneïtat i efectivitat.
 • Les consultories i assessories externes actuen com a línia de defensa, avaluant l’activitat de les primeres línies, seguint un enfocament basat en el risc i amb un abast universal.
 • Addicionalment, integrat en el model general de gestió i control de riscos de GRUP JULIÀ, s’estableix l’obligatorietat de comptar amb una sèrie d’indicadors específics de risc fiscal, amb la finalitat que contribueixin a la fixació i gestió del perfil de risc en matèria tributària.

El procés d’avaluació i seguiment d’aquests indicadors es realitza amb la finalitat de:

 • Identificar els riscos fiscals.   
 • Avaluar l’impacte de la materialització dels riscos fiscals.                
 • Elaborar mesures de reconducció que permetin una gestió dinàmica del risc fiscal.
 • Reportar i generar informació rellevant sobre l’evolució dels riscos fiscals per als òrgans de govern del Grup.

El Comitè d’Ètica i Compliment és informat quadrimestralment per part de l’Àrea de Fiscal de la informació tributària rellevant, incloent-hi els principals riscos, grau de compliment dels Principis i de l’Estratègia fiscal, i quanta informació hagi de ser reportada a conseqüència de les disposicions legals vigents i/o els compromisos assumits per GRUP JULIÀ.

Amb una periodicitat anual o davant l’ocurrència de qualsevol esdeveniment que requereixi de canvis a la present Política de Compliance Fiscal, el Comitè d’Ètica i Compliment la revisa i, si escau, les actualitzacions i modificacions que s’estimin necessàries o convenients, se sotmeten a la consideració del Consell d’Administració de GRUP JULIÀ.

Sense perjudici de l’anterior, la modificació de referències a nomenclatura d’àrees, unitats i a la Regulació Interna serà portada per l’Àrea de Fiscal sense necessitat que aquest tipus de modificacions se sotmetin a l’aprovació del Consell de GRUP JULIÀ, però amb la preceptiva comunicació periòdica.