El Grup Julià, companyia especialitzada en serveis globals de turisme i mobilitat, va obtenir el 3 de maig de 2022 el crèdit de 38 milions d’euros sol·licitats per al 2021 per l’ajuda a les empreses estratègiques gestionades per la Societat Espanyola de Participacions Industrials (SEPI).

El Fons de Suport a la Solvència d’Empreses Estratègiques (FASEE) es va constituir el juliol del 2020 arran dels greus efectes de la pandèmia Covid-19 sobre els resultats econòmics d’empreses clau de sectors estratègics i amb l’objectiu de donar suport a empreses i corporacions rellevants en els àmbits d’activitat respectius.

L’ajut públic atorgat es va concedir a través d’un préstec participatiu per import de 20 milions d’euros i un préstec ordinari de 18 milions, tots dos instruments contemplats a l’Ordre ministerial de 23 de juliol de 2020 que estableix el funcionament del fons.

Destinació del fons

La destinació dels fons s’està utilitzant per mantenir l’activitat i les operacions actuals de la companyia en les tres línies de negoci ─turisme receptiu, busos i trens turístics i transport de passatgers─, així com per mantenir el nivell d’ocupació i complir els objectius i compromisos fixats al pla de transició ecològica.

A continuació es pot observar el pes relatiu que ha tingut cada partida en el total:

  • Costos derivats de l’activitat operativa 74,21%
  • Pagaments no operatius* 25,79%

*S’inclouen inversions en flota i en el pla de digitalització, servei del deute, despeses financeres, etc.