CODI ÈTIC

GRUP JULIÀ és un grup de més de 89 anys d'antiguitat. Al llarg d'aquest temps, s'ha convertit en un referent no només a Espanya, sinó també a nivell mundial, al sector dels serveis globals de mobilitat i turisme.

GRUP JULIÀ sempre ha estat una organització responsable i compromesa amb la societat. La conducta ètica, els valors i principis de GRUP JULIÀ són clau per al desenvolupament de la nostra activitat, i aquests són els elements essencials que ens han ajudat a assolir la bona reputació de què gaudim actualment.

La bona reputació i l’èxit de GRUP JULIÀ depenen de tots nosaltres.

GRUP JULIÀ estableix un model de conducta i de desenvolupament de l'activitat de les societats que l'integren per reflectir aquells principis i valors en què creiem i als quals aspirem.

Assumim un compromís amb la Qualitat, la Seguretat al Treball i al Transport de Passatgers, el Respecte pel Medi Ambient i l'actitud general de Responsabilitat Social manifestada en totes les nostres accions.

Tots els membres de GRUP JULIÀ, amb independència de la nostra activitat i aquells tercers que interactuïn en nom de GRUP JULIÀ o altres tercers quan així s'estableixi entre les parts són partícips de la nostra voluntat ètica.

Els nostres valors

Confiança i experiència: La confiança dels nostres clients és un dels elements més importants de GRUP JULIÀ. A través de l'experiència de més de 80 anys ens hem convertit en un referent al sector.

Seguretat: La seguretat dels nostres clients és la nostra major preocupació, per això la nostra flota és sotmesa regularment a plans de manteniment i revisions exhaustives que garanteixen la seguretat tant dels nostres clients com dels nostres conductors.

Integritat i Flexibilitat: El nostre equip exerceix la seva activitat sempre adoptant una conducta íntegra i de respecte pels altres. A més, comptem amb un equip amb una gran capacitat d'adaptació a diferents situacions.

Transparència: La transparència en les comunicacions entre els membres de GRUP JULIÀ és un element essencial per crear el bon ambient de treball que hi ha dins del Grup i que tots tenim el deure de mantenir.

Qualitat: Som exigents en la prestació dels nostres serveis per poder oferir la millor qualitat als nostres clients.

Els nostres membres

Els nostres membres són la nostra major fortalesa. Per això, a GRUP JULIÀ impulsem un bon ambient de treball, estimulant i motivador, que permeti el desenvolupament professional i personal dels nostres membres.

Els nostres processos de selecció prenen en consideració les capacitats individuals i col·lectives i la seva experiència professional acreditada.

A GRUP JULIÀ ens preocupem per la formació, oferint programes de formació continuada adequats a l'activitat, amb l'objectiu d'ajudar als llocs de treball i amb el propòsit que s'adquireixin els coneixements necessaris per millorar l'organització.

Per a l'avaluació i la promoció prenem en consideració l'exercici professional i ens basem en criteris objectius i imparcials.

A GRUP JULIÀ considerem com a element essencial en totes les relacions entre persones, tant de tipus laboral com personal, el respecte.

Per això, respectem sempre els drets d'expressió, opinió i associació dels treballadors i rebutgem tota conducta que constitueixi assetjament o discriminació per qualsevol motiu (sexe, raça, religió, orientació política, etc.). Hem de tenir un tracte exemplar, per mantenir un clima laboral agradable i lliure de conflictes.

Som responsables de protegir la informació confidencial de GRUP JULIÀ i assegurar-nos que aquesta informació no sigui utilitzada per a fins no vinculats a l'exercici de l'activitat de GRUP JULIÀ. En cap cas no podrem utilitzar informació confidencial per a lucre personal o de tercers, fins i tot després que la relació laboral s'hagi extingit.

En cas de dubte amb relació a la possibilitat de transmetre o no una informació confidencial acudim primer al nostre superior immediat.

ACTIUS

A GRUP JULIÀ protegim els actius empresarials com els mitjans de transport o vehicles i els mitjans electrònics, i fomentem l'ús empresarial eficient i legítim de tots ells, per això facilitem diferents guies i polítiques corporatives que informen sobre les pautes a seguir en la protecció dels actius empresarials esmentats.

La bona reputació també és un dels actius més valuosos de GRUP JULIÀ, per la qual cosa hem de protegir-la i evitar accions que la puguin perjudicar.

RELACIÓ AMB CLIENTS, PROVEÏDORS I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Regals

No donem ni acceptem regals o obsequis en el desenvolupament de la nostra activitat professional. Excepcionalment es permet el lliurament i l'acceptació de regals i obsequis en aquests casos;

- Si aquests fossin de valor econòmic irrellevant.

- Si responguessin a atencions comercials usuals.

- No estigueren prohibides per la llei o les pràctiques comercials generalment acceptades.

A GRUP JULIÀ no acceptem hospitalitats que puguin influir en la nostra presa de decisions.

Proveïdors

A GRUP JULIÀ contractem amb proveïdors basant-nos en una avaluació objectiva i imparcial, sense incórrer en conflictes d'interès o en tracte de favor, seguint entre d'altres els criteris següents: qualitat, nivell de servei, competitivitat, baix risc i situació de solvència financera.

Relacions amb les administracions públiques

Tota relació amb l'Administració pública es farà amb la màxima correcció i transparència.

GRUP JULIÀ no ofereix, concedeix, sol·licita o accepta avantatges o beneficis injustificats que puguin suposar un avantatge propi, per a GRUP JULIÀ o per a un tercer.

En particular rebutgem absolutament qualsevol conducta relacionada amb el tràfic d'influències, tampoc no podem donar ni rebre cap tipus de suborn, comissió o prima de cap altra part implicada, com a funcionaris o personal del sector públic o d'altres empreses o partits polítics, clients, proveïdors o accionistes.

CONFLICTES D'INTERÈS

A GRUP JULIÀ evitem prendre part en situacions que puguin donar lloc a conflictes interessants. Entenem que hi ha una situació de conflicte d’interès quan es produeix un conflicte directe o indirecte, entre els interessos personals dels membres de GRUP JULIÀ i els interessos de les societats que formen part del Grup.

Tot i que trobar-se en una situació de conflicte d'interès no suposa per si mateix estar cometent un acte de corrupció, els membres de GRUP JULIÀ comuniquem aquestes circumstàncies a través del Canal Ètic de la Companyia.

COMPLIMENT NORMATIU I COMITÈ D'ÈTICA I COMPLIMENT

Tots aquells als quals ens aplica el Codi Ètic hem de tenir coneixement i complir amb la legislació, la normativa i els codis professionals que ens siguin aplicables en l'àmbit de la nostra activitat professional, i així s'encarregarà de vetllar per això el Comitè d'Ètica i Compliment de GRUP JULIÀ.

El Comitè d'Ètica i Compliment de GRUP JULIÀ és l'òrgan responsable de supervisar la implantació del Model de Prevenció de Delictes (MPD) de GRUP JULIÀ, de procurar que el contingut és adequat i de promoure'n el compliment.

Entre altres, els membres de GRUP JULIÀ tenim els deures de compliment normatiu següents:

- Complim la normativa fiscal, financera i laboral aplicable en cada cas.

- Els registres comptables són precisos, fidels, complets i que permetin auditar totes les operacions de GRUP JULIÀ. Portar els registres comptables de GRUP JULIÀ d’acord amb les normes internes i la normativa aplicable. Tots els pagaments i compromisos de GRUP JULIÀ s'adopten i s'executen amb l'autorització prèvia atorgada pel nivell competent d'aprovació i tots els registres comptables són elaborats per personal degudament autoritzat.

- No entaulem relacions de negocis amb persones o entitats que no compleixen la normativa relativa a la prevenció del blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme, ni de protecció de dades de caràcter personal.

- No exercim cap acte que pugui derivar en un delicte de corrupció o suborn, de conformitat amb la legislació aplicable en cada cas.

- Complim les normes i els principis en matèria de competència, exercint la nostra activitat de manera lleial i sense violar les lleis de defensa de la competència aplicables.

- Realitzem el tractament de les dades de caràcter personal garantint-ne la privadesa i de conformitat amb la legislació aplicable.

- Així com altres responsabilitats que poguessin derivar-se del compliment de la legislació aplicable i del MPD de GRUP JULIÀ.

Així mateix, a GRUPO JULIÀ comptem amb el compromís dels nostres membres perquè es familiaritzin i compleixin les normes, polítiques, protocols i/o procediments, així com, les obligacions contractuals convingudes amb tercers.

LA NOSTRA SALUT I SEGURETAT, I EL MEDI AMBIENT

La nostra salut i seguretat

Una de les prioritats de GRUP JULIÀ és la salut i la seguretat dels nostres membres als seus llocs de treball. Per això, afavorim la creació d'un bon ambient de treball, així com l'establiment de les mesures i condicions de treball més segures per als nostres membres, complint tots els requisits previstos a la normativa aplicable al sector.

Amb l'objectiu de vetllar per la salut i la seguretat dels nostres membres i la dels nostres clients, queda totalment prohibit treballar sota la influència de drogues o alcohol.

Així mateix, si algun membre es veu embolicat o té coneixement d'un accident o d'una situació perillosa, n'informarem la direcció o el superior immediat.

Medi Ambient

A GRUP JULIÀ estem compromesos amb la protecció del medi ambient. En aquest sentit, realitzem estudis i avaluacions anticipades de processos per reduir l'impacte ambiental de la nostra activitat. També tenim com a objectiu la reducció al mínim de les emissions contaminants i la producció de residus.

Des de GRUP JULIÀ fomentem l’ús racional dels recursos naturals i de la consciència d’afavoriment de l’entorn.

CANAL ÈTIC

El Canal Ètic és el mitjà que GRUP JULIÀ posa a disposició dels seus membres per comunicar al Comitè d'Ètica i Compliment qualsevol fet rellevant o infracció de què se'n tingui coneixement, així com per consultar qualsevol dubte o consulta en relació al Codi Ètic, la Política de Compliance o sobre qualsevol altra política o normativa interna de GRUP JULIÀ.

Es tracta d´un mitjà totalment confidencial i es garanteix que la persona que hagi comunicat una infracció no patirà cap represàlia, sempre que s´utilitzi de bona fe.

Així mateix, GRUP JULIÀ garanteix que el procés del Canal Ètic complirà en totes les fases amb totes les obligacions establertes per la normativa de protecció de dades personals, mantenint-se la identitat del comunicant confidencial en totes les etapes del procés i, en concret, no es divulgarà a tercers, ni a la persona afectada per la comunicació, entre d'altres.

Les comunicacions seran gestionades pel Comitè d’ètica i Compliment.

Les consultes en matèria de protecció de dades poden adreçar-se a la següent adreça: RGPD@julia.net i seran gestionades al mateix temps pel Responsable del Tractament de dades personals de GRUP JULIÀ.

 

Descarrega el document del Codi Ètic al següent enllaç:
Descarregar